DukesDenmark Vedtægter

Revideret 29-10-2013

 • § 1. Navn og hjemsted:
  Foreningens navn er DukesDenmark
  Foreningen har hjemsted i Esbjerg Kommune.
 • § 2. Foreningens formål:
  Foreningens formål er at skabe gode muligheder for at dyrke e-sport med udgangspunkt i
  medlemmernes interesse og engagement. Det sociale liv og medlemmernes fælles virke og ansvar er
  udgangspunkt for virksomheden. Et fællesskab for computerspilsinteresserede.
  Foreningens virksomhed er almennyttig og åben for enhver, som tilslutter sig foreningens formål.
 • § 3. Medlemskab.
  Som aktivt medlem kan optages enhver, som kan tilslutte sig foreningens formål.
  Udmeldelse kan skriftligt ske til kasseren.
  Medlemsskabets varighed udgør som udgangspunkt et kalenderår. … fra maj til april efterfølgende år.
  Desuden betragtes et medlem som udmeldt, når den pågældende ikke har betalt sit kontingent, senest
  1 måneder efter, at der er rykket for det.
 • § 4. Kontingent.
  Foreningens kontingent fastsættes for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling.
  Der skal betales for et år ad gangen eller per arrangement.
  Bestyrelsen, suppleant samt unge udvalget fritaget for kontingentbetaling.
 • § 5. Generalforsamlingen
  Generalforsamlingen har med de indskrænkninger, som disse vedtægter foreskriver, den højeste
  myndighed i alle foreningens anliggender.
  Den ordinære generalforsamling holdes en gang om året i 8. måned.
  Den ordinære generalforsamling holdes en gang om året i årets første kvartal.
  Generalforsamlingen skal mindst have følgende dagsorden:
  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Fremlæggelse af foreningens regnskab
  4. Fremlæggelse af foreningens budget til orientering
  5. Indkomne forslag
  6. Fastsættelse af kontingent for medlemmerne
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  8. Valg af suppleant, samt valg af unge observatører til bestyrelsen
  9. Valg af revisor og revisorsuppleant såfremt der modtages tilskud på under 500.000 kr. pr. år. jf. § 9
  10. Eventuelt (punkter skal indsendes til bestyrelsen senest 7 dage inden)
  Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen. Denne må ikke være medlem af
  bestyrelsen.
  Adgang til generalforsamlingen har kun de i § 3 nævnte medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte
  have inviteret.
  Stemmeret har kun de i § 3 nævnte medlemmer. Hvert medlem har én stemme. Generalforsamlingen
  træffer sine beslutninger ved simpel stemmeflertal, med mindre andet er bestemt i vedtægterne. Der
  kan ikke stemmes ved fuldmagt. Stemmeret har ethvert medlem af foreningen, der har været medlem i mindst 3
  måneder, og som ikke er i kontingentrestance. Der kan stemmes ved fuldmagt, dog kan intet medlem afgive mere end 2
  stemmer.
  Børn under 18 år har stemmeret på generalforsamlingen, men kan ikke deltage i bestyrelsen med
  stemmeret.
  Forældre til børn under 18 år kan stemme på generalforsamlingen samt deltage i bestyrelsen.
  Revisor og revisorsuppleant vælges for 1 år af gangen og kan godt blive genvalgt.
  Generalforsamlingen indkaldes ved skriftlig meddelelse til medlemmerne med mindst 2 ugers varsel.
  (evt. ved opslag i foreningslokalet, i foreningens medlemsblad eller ved særskilt brev til de enkelte
  medlemmer med mindst 2 ugers varsel). I indkaldelsen skal det fremgå, at indsendelse af forslag kan
  ske indtil to uger før generalforsamlingen. Senest 1 uge før generalforsamlingen skal indsendte forslag
  være udsendt til medlemmerne.
  Foreningens regnskab skal vedlægges indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.
  Kandidater til de ledige bestyrelsespladser opstilles sideordnet på generalforsamlingen, og vælges efter
  højeste stemmetal. Ved stemmelighed foretages omvalg.
  Ekstraordinær generalforsamling afholdes, hvis bestyrelsen beslutter det, eller mindst 5 medlemmer
  begærer det skriftligt, med angivelse af de punkter som ønskes behandlet. Indkaldelse sker skriftligt
  med mindst 14 dages varsel. Den foreslåede dagsorden vedlægges.
 • § 6. Bestyrelsens sammensætning og valg:
  Bestyrelsen består af 7 personer samt en suppleant.
  Der vælges en formand, næstformand, kasserer, en sekretær og yderligere 3 medlemmer samt
  suppleant.
  De enkelte bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen for to år ad gangen. Genvalg kan
  finde sted.
  Formanden og 3 medlemmer er på valg i lige år og de resterende 3 medlemmer i ulige år.
  Formanden og 3 medlemmer er på valg i lige år og næstformand samt de resterende 2 medlemmer i
  ulige år.
  Op til 2 børn/unge under 18 år kan vælges som “unge observatører” i bestyrelsen uden stemmeret og
  ansvar. Valget finder sted på generalforsamlingen for et år ad gangen.
  Følgende personer kan ikke være medlem af bestyrelsen:
  1. Medlemmer af bestyrelser i fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, der udlejer
  lokaler m.m. til foreningen eller kontrollerer udlejer af lokaler m.m. til foreningen, samt
  2. Advokater, revisorer og lignende rådgivere for samt ansatte i fonde, selskaber, foreninger eller andre
  virksomheder, der udlejer lokaler m.m. til foreningen, eller som kontrollerer udlejer af lokaler m.m. til
  foreningen samt
  3. Ejere af lokaler m.m., der udlejes til foreningen.
  De ovenstående habilitetsregler gælder ikke fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, der
  er almennyttige, og hvis hovedformål er at stille faciliteter til rådighed for børn og unge. Endvidere kan
  Byrådet fravige habilitetsreglerne, når lejemålet er af uvæsentligt omfang, og når Byrådet skønner, at
  en fravigelse ikke vil medføre, at uvedkommende interesser får mulighed for at påvirke
  beslutningsprocessen i den folkeoplysende forening.
 • § 7. Bestyrelsens opgaver og virke:
  Foreningens daglige ledelse varetages af bestyrelsen, der repræsenterer foreningen i alle forhold.
  Bestyrelsen er ansvarlig overfor Esbjerg Byråd for anvendelse af det modtagne tilskud, for anviste
  lokaler m.v. og for regnskab og dokumentation for virksomheden.
  Bestyrelsen Formanden udarbejder årligt en beretning til fremlæggelse på generalforsamlingen.
  Bestyrelsen indkalder til generalforsamling mindst én gang årligt.
  Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsesmøde afholdes mindst 4 gange årligt, og
  når formanden finder det fornødent, eller når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer kræver det.
  Indkaldelse til bestyrelsesmøde sker elektronisk med 14 dages varsel og med angivelse af dagsorden.
  Der udarbejdes beslutningsreferat efter hvert bestyrelsesmøde., som underskrives af formanden,
  næstformanden og referenten.
  Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens
  eller den fungerende formands stemme udslagsgivende.
  Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
  Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede.
  Bestyrelsen må ikke deltage i konkurrencer og kan ikke vinde præmier.
  Bestyrelsen kan ikke vinde præmier.
  – Bestyrelsen skal ikke betale for medlemskab
  – Bestyrelsen skal ikke betale for deltagelse til LAN
  Børn og unge deltager i foreningen derfor skal bestyrelsen, samt hjælpere over 15 år udfylde en have
  børneattest.
  Hvert år senest den 1. april skal foreningen bestyrelse indsende børneattest erklæringerne til
  kommunen.
  Hvert år senest den 1. april indsender bestyrelsen børneattester hele bestyrelsen og alle hjælpere til
  kommunen.
 • § 8. Budget, regnskab og formueforhold.
  Bestyrelsen udarbejder hvert år et budget til godkendelse på generalforsamlingen.
  Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
  Regnskabet skal underskrives af samtlige medlemmer af bestyrelsen.
  Årsregnskabet skal opgøres i henhold til god regnskabsskik og i overensstemmelse med de til enhver tid
  gældende krav i lovgivningen.
  Tilskudsregnskab skal indsendes til godkendelse i Esbjerg Kommune senest 3 måneder efter
  regnskabsårets afslutning.
  Foreningens midler skal være anbragt i et anerkendt pengeinstitut med undtagelse af den nødvendige
  kassebeholdning.
 • § 9. Revision
  Revisorerne skal hvert år i 1. måned gennemgå det samlede regnskab og se, at beholdninger er til
  stede. Regnskabet forsynes med en påtegning.
  Revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.
  Ved samlede tilskud på under 500.000 kr. revideres regnskabet af en af generalforsamlingen valgt
  revisor. Den valgte revisor må ikke være medlem af bestyrelsen eller beslægtet eller besvogret i opeller
  nedstigende linje eller i sidelinien så nær som søskendebørn med nogle af
  bestyrelsesmedlemmerne.
  Ved samlede tilskud på 500.000 kr. eller derover revideres regnskabet af en af bestyrelsen valgt
  statsautoriseret revisor eller en registreret revisor.
  Tilskudsregnskabet skal være revideret i henhold til Folkeoplysningslovens bestemmelser.
 • § 10. Tegning
  Foreningen tegnes af formanden og kassereren for bestyrelsen i forening eller ved en af disses forfald
  af formanden eller kassereren i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer.
 • § 11. Hæftelse
  Bestyrelsens medlemmer hæfter personligt for det tilskud, som foreningen eller tilskudsmodtagerne
  har modtaget efter denne lov, hvis tilbagebetalingskravet er opstået ved retsstridig handling eller
  undladelse, der kan tilregnes pågældende som forsætligt eller uagtsom. Bestyrelsens medlemmer
  hæfter i øvrigt ikke personligt for foreningens tilskud efter folkeoplysningsloven.
 • § 12. Vedtægtsændringer
  Vedtægtsændringer skal godkendes af generalforsamlingen med 2/3 af de afgivne stemmer.
  Vedtægtsændringer skal endvidere indsendes til Esbjerg Kommune, før de er gyldige, for at sikre at de
  til stadighed opfylder lovens krav.
 • § 13. Ophør
  Beslutning om foreningens ophør kan kun tages op på en særlig indkaldt ekstraordinær
  generalforsamling. For at være beslutningsdygtig skal mindst 1/2 af foreningens stemmeberettigede
  medlemmer være til stede, og mindst 2/3 af disse skal stemme for forslaget, før foreningen kan
  opløses.
  Er denne ekstraordinære generalforsamling ikke beslutningsdygtig, indkaldes til en ny
  generalforsamling, hvor stemmeflertallet afgør, om foreningen skal opløses.
  Ved ophør skal evt. overskud anvendes til almennyttige formål indenfor folkeoplysningslovens område.


Forening for eSport